ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ

คนที่ 5 ศ.ดร.อาบ นคะจัด

cooper05

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2543

สาขา : วิชาการสกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์