ทำเนียบนายทะเบียนสหกรณ์

ทำเนียบนายทะเบียนสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ช่วงดำรงตำแหน่ง
1
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พ.ศ. 2458 - 2468
2
มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์กมลาสน์
พ.ศ. 2469
3
มหาอำมาตย์ตรี พระยาพิพิธสมบัติ(ตาบ กุวานนท์)
พ.ศ. 2469 - 2475
4
พระยาโทณวณิกมนตรี(วิสุทธิ์ โทณวณิก)
พ.ศ. 2475
5
รองอำมาตย์เอกหลวงเดชสหกรณ์(ม.ล.เดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2475 - 2478
6
พระพิจารณ์พาณิชย์(พิจารณ์ ปัณยวณิช)
พ.ศ. 2478
7
พระประกาศสหกรณ์(สดับ วีระเธียร)
พ.ศ. 2479 - 2485
8
พระพิจารณ์พาณิชย์(พิจารณ์ ปัณยวณิช)
พ.ศ. 2485 - 2492
9
ม.ล.อุดม ทินกร ณ อยุธยา
พ.ศ. 2492
10
นายพงส์ สรีวรรธนะ
พ.ศ. 2493 - 2500
11
นายทนุ สาตราภัย
พ.ศ. 2500 - 2502
12
นายเชื้อ วายวานนท์
พ.ศ. 2502 - 2505
13
นายทนุ สาตราภัย
พ.ศ. 2505 - 2510
14
พล.ต. ชาญ อังศุโชติ
พ.ศ. 2510 - 2511
15
พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2511 - 2515
16
นายสัมฤทธิ์ เลิศบุศย์
พ.ศ. 2515
17
พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2515 - 2520
18
นายอดุล นิยมวิภาต
พ.ศ. 2520 - 2522
19
พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2522 - 2523
20
นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
พ.ศ. 2523 - 2530
21
นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2530 - 2533
23
นายสมหมาย สุรกุล
พ.ศ. 2535 - 2539
22
นายยุกติ สาริกะภูมิ
พ.ศ. 2533 - 2535
23
นายสมหมาย สุรกุล
พ.ศ. 2535 - 2535
24
นายทวีศักดิ์ เสสะเวช
พ.ศ. 2539 - 2541
25
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2541 - 2545
26
นายบุญมี จันทรวงศ์
พ.ศ. 2545 - 2549
27
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พ.ศ. 2549 - 2552
28
นายศุภชัย บานพับทอง
พ.ศ. 2552
29
นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
พ.ศ. 2552 - 2553
30
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
พ.ศ. 2553 - 2556
31
ดร.จุมพล สงวนสิน
พ.ศ. 2556 - 2557
32
นายโอภาส กลั่นบุศย์
พ.ศ. 2557 - 2558
33
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
พ.ศ. 2558 - 2560
34
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
พ.ศ. 2560 - 2563
35 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

 

หมายเหตุ

- ปี พ.ศ. 2515 ได้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นครั้งแรก
- นายทะเบียนสหกรณ์ลำดับที่ 17 - 19 ตั้งจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
- นายทะเบียนสหกรณ์ลำดับที่ 20 - 25 ตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- นายทะเบียนสหกรณ์ลำดับที่ 26 - ปัจจุบัน ตั้งจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

 


coopers
นักสหกรณ์แห่งชาติ

 

นับตั้งแต่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น "นักสหกรณ์แห่งชาติ" ซึงเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล "นักสหกรณ์แห่งชาติ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) รวมทั้งสิน 16 คน แต่ทั้งนี้ได้มีการถอดถอนออกจากการเป็นนักสหรณ์แห่งชาติโดยคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 คน คงเหลือนักสหกรณ์แห่งชาติจำนวน 14 คน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ที่ได้อุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในวงการสหกรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาลงมติคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นักสหกรณ์แห่งชาติ" แก่นักสหกรณ์แห่งชาติทั้ง 12 ท่าน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภาพของนักสหกรณ์แห่งชาติ 12 คน แรกเป็นภาพที่ถ่ายในงานดังกล่าวนี้

(คลิกดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคนโดยตรงได้จากทะเบียนรายชื่อด้านขวา)

 


คนที่ 1 พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ

cooper01

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2540

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • นายทะเบียนสหกรณ์คนที่ 15,17,19
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนแรก และคนที่ 3
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 2,3,4,5,8,11
 • ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์

 


คนที่ 2 นายเชิญ บำรุงวงศ์

cooper02

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2541

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2526 – 2530
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์

 


คนที่ 3 นายอยู่ สมานมิตร

cooper04

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2543

สาขา : บริหาร และส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติ ประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
 • โครงการ ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละ 1 บาทไว้ในกระบอกไม้ไผ่ และนำมาฝากกับสหกรณ์ 

ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

CPD01 CPD02 CPD03
1.พอ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ 2.นายอดุล นิยมวิภาค 3.พอ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2515 - 2520 พ.ศ. 2520 - 2522 พ.ศ. 2522 - 2526
     
CPD04 CPD05 CPD06
4.นายเชิญ บำรุงวงศ์ 5.นายทรงยศ นาคชำนาญ 6.นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย
พ.ศ. 2526 - 2530 พ.ศ. 2530 - 2532 พ.ศ. 2532 - 2536
     
CPD07 CAD08 CPD09
7.นายอวยผล กนกวิจิตร 8.นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต 9.นายวัลลภ วิทยประพัฒน์
พ.ศ. 2536 - 2538 พ.ศ. 2538 - 2540 พ.ศ. 2540 - 2541
     
CPD10 CPD11 CPD12
10.นายบุญมี จันทรวงศ์ 11.นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ 12.นายบุญมี จันทรวงศ์
พ.ศ. 2541 - 2544 พ.ศ.2544 - 2545 พ.ศ. 2545 - 2549
     
CPD13 CPD14 cpd15
13.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 14.นายศุภชัย บานพับทอง 15.นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
พ.ศ. 2549 - 2552 พ.ศ. 2552 - 2552 พ.ศ. 2552 - 2553
     
cpd16 CPD17 CPD18
16.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 17.ดร.จุมพล สงวนสิน 18.นายโอภาส กลั่นบุศย์
พ.ศ. 2553 - 2556 พ.ศ.2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558
     
CPD19 CPD20 CPD21
19.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 20.นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 21.นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  
พศ.2558 - 2560 พ.ศ.2560 - 2563 พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน 
     

 

 

ทำเนียบประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ทำเนียบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

(แหล่งข้อมูล : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)

 

ชุดที่

ชื่อ-สกุลประธานฯ ช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสัมฤทธิ์ เลิศบุศย์ พ.ศ. 2511 - 2513
2 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2513 - 2515
3 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2515 - 2517
4 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2517 - 2519
5 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2519 - 2521
6 นายอดุล นิยมวิภาค พ.ศ. 2521 - 2523
7 นายอดุล นิยมวิภาค พ.ศ. 2523 - 2525
8 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2525 - 2527
9 นายเชิญ บำรุงวงศ์ พ.ศ. 2527 - 2529
10 นายอนันต์ ชำนาญกิจ พ.ศ. 2529 - 2531
11 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2531 - 2533
12 นายอนันต์ ชำนาญกิจ พ.ศ. 2533 - 2535
13 พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ์ พ.ศ. 2535 - 2537
14 พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ์ พ.ศ. 2537 - 2539
15 นายณรงค์ ชูประกอบ พ.ศ. 2539 - 2540
(15) รศ.สวัสดิ์ แสงบางปลา พ.ศ. 2540 - 2541
16 รศ.สวัสดิ์ แสงบางปลา พ.ศ. 2541 - 2542
17 นายเฉลิม ปิ่นสกุล พ.ศ. 2542
18 นายบัว นาเมือง พ.ศ. 2542 - 2543
(18) นายเชื้อชาย สุวรรณกุล พ.ศ. 2543 - 2544
19 นายเฉลิม ปิ่นสกุล พ.ศ. 2544
20 นายเฉลิม ปิ่นสกุล พ.ศ. 2544
(20) นายพิพัฒน์ ขุนนิรงค์ พ.ศ. 2544
(20) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ พ.ศ. 2544 - 2547
(18) นายวิสูตร สิทธินุ่น พ.ศ. 2548
(20) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุุทธ พ.ศ. 2548
21 นายวิฑูรย์ แนวพานิช 6 ม.ค. 2549 - 24 พ.ย. 2549
22 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ 25 พ.ย. 2449 - 13 พ.ย. 2553
23 นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 14 พ.ย. 2553 - 20 มิ.ย. 2554
(23) นายวิฑูรย์ แนวพานิช 21 มิ.ย. 2554 - 23 ธ.ค. 2557
24 นายก๊ก ดอนสำราญ 24 ธ.ค. 2557 - 8 ม.ค. 2560
25 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ 9 ม.ค. 2560 - 8 ม.ค. 2562
26 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 9 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
 

 

 

** ช่วงปี 2544 – 2548 มีปัญหาด้านกฎหมายของการดำรงตำแหน่ง

ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

CAD01 CAD02 CAD03
1.ม.ล.อุดมทินกร 2.นายสละ วีระเธียร 3.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
พ.ศ.2495 - 2502 พ.ศ.2502 - 2509 พ.ศ. 2509- 2519
     
CAD04 CAD05 CAD06
4.นายสำรวย อุเทนสุด 5.นายเชิญ บำรุงวงศ์ 6.นายประวัติ จาติกวนิช
พ.ศ. 2519-2524 พ.ศ. 2524- 2525 พ.ศ. 2525 - 2529
     
CAD07 CAD08 CAD09
7.นายอนันต์ ชำนาญกิจ 8.นายสุภาพ เศวตาลัย 9.นายอนันต์ ชำนาญกิจ
พ.ศ. 2529 - 2535 พ.ศ. 2535 - 2536 พ.ศ. 2536 - 2537
     
CAD10 CAD11 CAD12
10.นายสมพงษ์ ปองเกษม 11.นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ 12.น.ส.พีรรัตน์ อังกุลรัต
พ.ศ. 2537 - 2539 พ.ศ. 2539 - 2540 พ.ศ. 2540 - 2541
     
CAD13 CAD14 CAD15
13.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 14.นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 15.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พ.ศ. 2541 - 2547 พ.ศ. 2547 - 2548 พ.ศ. 2548 -2549
     
CAD16 CAD17 CAD18
16.นายเรืองชัย บุญญานันต์ 17.นายศุภชัย บานพับทอง
18.นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
พ.ศ. 2549 - 2551 พ.ศ. 2551 -2552 พ.ศ. 2552 - 2553
     
cad19 cad20 cad21
19.นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี 20.นายจักรี สุจริตธรรม 21.นายวิจักร อากัปกิริยา
พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2554 - 2555 พ.ศ. 2555 - 2556
     
cad22 cad23 cad24
22.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 23.นายสมปอง อินทร์ทอง 24.นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
พ.ศ. 2556 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 พ.ศ. 2559 - 2560
     
cad25  cad26 cad27 
25.นายโอภาส ทองยงค์ 26.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ 27.น.ส.อัญมณี ถิรสุทธิ์ 
พ.ศ.2560 - 2565 พ.ศ.2565 - 2566 พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน 

 

 

What data does the tracking snippet c