ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ

คนที่ 2 นายเชิญ บำรุงวงศ์

cooper02

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2541

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2526 – 2530
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์