ข้อมูลเกี่ยวกับ iCoopThai

        iCoopThai.com  เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด (ISOCARE SYSTEMS CO.;LTD)  ที่มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ให้มากที่สุด โดยอาศัยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีผู้นำเสนอข้อมูล ข่าวสารเชิงสาธารณะอยู่แล้ว ได้แก่

  - ตำนานสหกรณ์ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์โลก สหกรณ์ไทย

  - กฎหมายสหกรณ์ ครอบคลุมถึง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ กฎกระทรวง คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ฯลฯ

        พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลต่อขบวนการสหกรณ์หลายด้าน บางกรณีก็ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่กำหนดชัดเจนแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด  แต่รายละเอียดส่วนใหญ่ต้องรอให้มีกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ซึ่งเราจะติดตามและเอามานำเสนอในเว็บไซต์นี้

  - หน่วยงานสำคัญในขบวนการสหกรณ์ อำนาจ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

       ประกอบด้วยหน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานอิสระที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สหกรณ์  หน่วยงานด้านวิชาการสหกรณ์ เป็นต้น

  - ทำเนียบบุคลากรผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจัน ของหน่วยงานสำคัญด้านสหกรณ์

       ประกอบด้วยทำเนียบผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน ของหน่วยงานสำคัญในขบวนการสหกรณ์

  - คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านสหกรณ์ระดับประเทศ

  - สหกรณ์ดีเด่นที่มีผลประกอบการแต่ละปีอยู่ในอันดับสูงสุด หรืออยู่ในอันดับสูง 10 อันดับแรก ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

       ประกอบด้วยสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติของแต่ละปีแต่ละประเภทที่คัดเลือกโดยหน่วยราชการ  และการนำข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงถึงสถานะ ผู้ประกอบการของแต่ละปีบัญชี มาจัดอันดับและนำเสนอเฉพาะ 10 อันดับแรก (Top 10) ในกรณีต่างๆ โดยขอนำเสนอเฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป

  - บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ทำคุณประโยน์แก่ขบวนการสหกรณ์ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งสายการบริหารและสายวิชาการ

  - นโยบายและแผนด้านสหกรณ์

  - สารสนเทศด้านสหกรณ์

  - บทความ และข่าวสารด้านสหกรณ์