ในแต่ละปี กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นอันดับ 1 แต่ละประเภทสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติของแต่ละปี  ตั้งแต่ปี 2517-ปัจจุบัน
  
   เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบแต่ละปีบัญขี โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี โดยเลือกเฉพาะที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้น
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้เป็นการดำเนินการโดยบริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
    

   เป็นรายชื่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ของแต่ละปี ที่ได้รับคัดเลือกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกแต่ละปีจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติในวันพระราชพิธีจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล)