ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

CAD01 CAD02 CAD03
1.ม.ล.อุดมทินกร 2.นายสละ วีระเธียร 3.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
พ.ศ.2495 - 2502 พ.ศ.2502 - 2509 พ.ศ. 2509- 2519
     
CAD04 CAD05 CAD06
4.นายสำรวย อุเทนสุด 5.นายเชิญ บำรุงวงศ์ 6.นายประวัติ จาติกวนิช
พ.ศ. 2519-2524 พ.ศ. 2524- 2525 พ.ศ. 2525 - 2529
     
CAD07 CAD08 CAD09
7.นายอนันต์ ชำนาญกิจ 8.นายสุภาพ เศวตาลัย 9.นายอนันต์ ชำนาญกิจ
พ.ศ. 2529 - 2535 พ.ศ. 2535 - 2536 พ.ศ. 2536 - 2537
     
CAD10 CAD11 CAD12
10.นายสมพงษ์ ปองเกษม 11.นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ 12.น.ส.พีรรัตน์ อังกุลรัต
พ.ศ. 2537 - 2539 พ.ศ. 2539 - 2540 พ.ศ. 2540 - 2541
     
CAD13 CAD14 CAD15
13.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 14.นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 15.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พ.ศ. 2541 - 2547 พ.ศ. 2547 - 2548 พ.ศ. 2548 -2549
     
CAD16 CAD17 CAD18
16.นายเรืองชัย บุญญานันต์ 17.นายศุภชัย บานพับทอง
18.นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
พ.ศ. 2549 - 2551 พ.ศ. 2551 -2552 พ.ศ. 2552 - 2553
     
cad19 cad20 cad21
19.นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี 20.นายจักรี สุจริตธรรม 21.นายวิจักร อากัปกิริยา
พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2554 - 2555 พ.ศ. 2555 - 2556
     
cad22 cad23 cad24
22.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 23.นายสมปอง อินทร์ทอง 24.นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
พ.ศ. 2556 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 พ.ศ. 2559 - 2560
     
cad25  cad26  
25.นายโอภาส ทองยงค์ 26.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ  
พ.ศ.2560 - 2565 พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน