ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ

คนที่ 16 นายศิริชัย ออสุวรรณ

cooper16

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2557

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  • รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ที่ปรึกษาคณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  • ประธานสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์