ในแต่ละปี กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นอันดับ 1 แต่ละประเภทสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติของแต่ละปี  ตั้งแต่ปี 2517-ปัจจุบัน
  

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี-ทั้งหมด

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี(ตั้งแต่ปี 2517-ปัจจุบัน)
  coop of the year
  มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เห็นชอบโครงการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น และ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2517 กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการตามมตินี้ โดยแต่ละปีให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแต่ละประเภทสหกรณ์ และจัดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ แต่ละระดับนั้น ปกติจะมี(หรือไม่มี)สหกรณ์ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 หรือรางวัลชมเชย
   ระยะต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกร สถานบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ใช้ แทนระเบียบปี 2517 โดยกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการคัดเลือก ทั้งนี้ได้มีการประกาศออกมาหลายครั้ง เนื่องจากเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในต่างละช่วงเวลา นั้นๆ
   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่นำเสนอนี้ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 1 ระดับประเทศ ตามระเบียบปี 2517 และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ
   สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแต่ละสหกรณ์ได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์(ถ้ามี) โดยคลิกที่ชื่อของสหกรณ์ (Update URL ของเว็บไซต์ล่าสุด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557)
    
 (1) สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
 
ปีที่ได้รับ  ชื่อสหกรณ์ดีเด่น
 
  2564   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จ.ชัยภูมิ 
  2563   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จ.ภูเก็ต 
  2562   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จ.พัทลุง
  2561   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด จ.กาฬสินธุ์
  2560   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)
  2559   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพฯ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี-สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี(ตั้งแต่ปี 2517-ปัจจุบัน)
  coop of the year
 
มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เห็นชอบโครงการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น และ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2517 กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการตามมตินี้ โดยแต่ละปีให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแต่ละประเภทสหกรณ์ และจัดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ แต่ละระดับนั้น ปกติจะมี(หรือไม่มี)สหกรณ์ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 หรือรางวัลชมเชย
   ระยะต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกร สถานบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ใช้ แทนระเบียบปี 2517 โดยกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการคัดเลือก ทั้งนี้ได้มีการประกาศออกมาหลายครั้ง เนื่องจากเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในต่างละช่วงเวลา นั้นๆ
   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่นำเสนอนี้ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 1 ระดับประเทศ ตามระเบียบปี 2517 และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ
   สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแต่ละสหกรณ์ได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์(ถ้ามี) โดยคลิกที่ชื่อของสหกรณ์ (Update URL ของเว็บไซต์ล่าสุด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557)
    
 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
 
ปีที่ได้รับ  ชื่อสหกรณ์ดีเด่น
 
  2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จ.ชัยภูมิ  
  2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จ.ภูเก็ต 
  2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จ.พัทลุง
  2561   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด จ.กาฬสินธุ์
  2560   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)
  2559   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพฯ
  2543   สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขานุการกองทัพบก จำกัด กรุงเทพฯ
  2536   สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด จ.ลพบุรี
  2531   (ไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับรางวัล)
  2530   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการโรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์
  2529   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด จ.ภูเก็ต
 
What data does the tracking snippet c