10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2550

      ข้อมูล รายละเอียดผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้และเผย แพร่ทางเว็บไซต์ เราได้นำมาประมวลจัดอันดับโดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ เช่นกรณี กำไรสุทธิ รายได้ ปริมาณธุรกิจ รับเงินฝาก ให้เงินกู้ จำนวนสมาชิก เป็นต้น และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2550    

                   (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 

1.  กำไรสุทธิ

  1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,165  ล้านบาท
  2.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด    642  ล้านบาท
  3.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด    585  ล้านบาท
  4.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด    473  ล้านบาท
  5.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด    419  ล้านบาท
  6.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด    376  ล้านบาท
  7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด    358  ล้านบาท
  8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด    358  ล้านบาท
  9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  จำกัด    349  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด    348  ล้านบาท

 

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 323  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 317  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  จำกัด 316  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด 308  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด 305  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด 304  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด 294  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช  จำกัด 287  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด 251  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม  จำกัด 246  ล้านบาท

3. รายได้ 

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,687  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 1,247  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 1,098  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด    906  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด    775  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด    704  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด    569  ล้านบาท
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด    533  ล้านบาท
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด    529  ล้านบาท
10.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด    524  ล้านบาท

 

4.  ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 36,084    ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 33,729    ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 29,591    ล้านบาท
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด 19,207    ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 15,707    ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 14,132    ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด 12,640    ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด 10,777    ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด   8,749    ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด   7,973    ล้านบาท

 5.  รับเงินฝาก

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด      17,610  ล้านบาท
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด      14,277  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด        9,837  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด        6,356  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำกัด        6,159  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย  จำกัด        5,948  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด        5,808  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด        5,703  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด        5,243  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  จำกัด        4,501      ล้านบาท

 

6.  ให้เงินกู้

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 33,483  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 23,892  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 11,980  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 11,535  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด    9,351  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด    8,672  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด    8,144  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด    8,010  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด    7,665  ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์  จำกัด    7,274  ล้านบาท

 

7.  จำนวนสมาชิก

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 45,380   คน
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล  จำกัด 45,316   คน
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 30,905   คน
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จำกัด 27,491   คน
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 26,231   คน
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด 24,371   คน
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 23,418   คน
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  จำกัด 22,099   คน
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง  จำกัด 21,455   คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด 21,176   คน

 

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2551

    เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2551

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 

1. กำไรสุทธิ

 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,380 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 704 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 655 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 490 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 464 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 442 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 415 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 413 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 403 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 394 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 413 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 385 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 383 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 381 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 337 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 329 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 321 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช จำกัด 318 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 299 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 283 ล้านบาท

3. รายได้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,911 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,463 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,211 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,046 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 848 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 828 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 739 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 730 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 710 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 701 ล้านบาท

4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 41,226 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 36,940 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,546 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 21,490 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 21,469 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 18,442 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 13,231 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 13,208 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 13,158 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 11,451 ล้านบาท

5. รับเงินฝาก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,131 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 17,135 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 15,545 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 8,951 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 7,576 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 6,645 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 5,585 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด 4,931 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 4,920 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด 4,497 ล้านบาท

6. ให้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 38,577 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 19,805 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 13,892 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 12,857 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 11,399 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 10,581 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 10,383 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 9,583 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 9,120 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 8,522 ล้านบาท

7. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 47,317 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 44,985 คน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 29,792 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 28,302 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,230 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 25,797 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 24,857 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 22,604 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 21,937 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 21,178 คน

 

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2553

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2553
    

 หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด   1,591 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     983 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด     869 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     719 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด     704 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     627 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     549 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     544 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     521 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด     499 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 549 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 492 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 459 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 456 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 424 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 402 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 402 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยเอ็ด จำกัด 378 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 370 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 351 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2,448 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,774 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,486 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,336 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,093 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค จำกัด  1,056 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด     934 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด    911 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด    908 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด    809 ล้านบาท

 4. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 51,245 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 37,482 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 35,174 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,661 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 22,741 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 19,372 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 18,660 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 15,964 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 15,603 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 15,275 ล้านบาท

 5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 15,231 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 14,037 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 13,964 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 13,034 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 12,827 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 12,661 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 12,209 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 10,938 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 10,614 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 10,410 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 60,323 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 36,420 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 35,610 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 29,290 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 23,341 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,835 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 18,786 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 18,600 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 17,496 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 16,335 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 23,413 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 15,952 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 15,312 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 12,720 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 12,361 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 12,023 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 10,824 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 10,088 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด   5,119 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   4,760 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 56,562 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 23,587 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 20,467 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 18,580 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 15,487 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 14,642 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 13,554 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 10,292 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 11,948 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 11,789 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 49,299 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 46,126 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 37,564 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 34,261 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,730 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,511 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 27,418 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 26,378 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 25,868 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 25,255 คน

 

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2552

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2552
      (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  1,461 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     802 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด     774 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด     570 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     545 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     488 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     474 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     443 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     442 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  จำกัด     410 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 443 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 410 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 407 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 404 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 401 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 371 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 360 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยเอ็ด จำกัด 321 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 315 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 311 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2,139 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,609 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,336 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,203 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด    912 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด    901 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด    811 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด    786 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด    770 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด    733 ล้านบาท

 4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 49,381 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 39,170 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 33,669 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 26,364 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 25,792 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 23,379 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 21,105 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 16,797 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 16,545 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 14,321 ล้านบาท

 5. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,131 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 17,135 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 15,545 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด   8,951 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด   7,576 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด   6,645 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด   5,585 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด   4,931 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลันศรีนคริทรวิโรฒ จำกัด   4,920 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด   4,497 ล้านบาท

 6. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 45,808 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 19,584 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 19,559 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 13,852 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 12,529 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 11,491 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 10,920 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  10,292 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด   9,709 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด   9,661 ล้านบาท

 7. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,768 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 44,985 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 37,744 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 33,080 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 28,064 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,482 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 26,814 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 25,870 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 24,221 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 22,771 คน

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2554

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2554
    

 หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  1,787 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด     912 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     847 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     816 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด     714 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     651 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     633 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     616 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     579 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด     555 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 651 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด523 523 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 479 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 477 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 465 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 441 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 434 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 428 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 419 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 408 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2,783 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 2,039 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,743 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,364 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,281 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค จำกัด 1,179 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 1,106 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 1,034 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,004 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด    976 ล้านบาท

 4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 58,931 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 44,478 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 38,163 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,192 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 24,955 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 21,256 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 19,629 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 18,280 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 17,663 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด 17,135 ล้านบาท

 5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 21,256 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 16,547 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 16,020 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 15,676 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 15,153 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 15,005 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 14,180 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 14,008 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธฺ์ จำกัด 13,178 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 12,883 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 67,369 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 32,890 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 32,024 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 31,410 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 31,185 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 25,664 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 25,507 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 24,911 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 22,095 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 19,510 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 22,912 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 16,372 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 14,787 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด 11,428 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 11,179 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 10,964 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 10,055 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด   8,807 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   7,590 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   7,264 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 61,866 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 21,462 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 19,874 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 18,242 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 16,398 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 15,038 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 14,699 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 14,558 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 14,505 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 13,308 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 50,167 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 49,330 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 35,969 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 35,547 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 28,198 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 27,552 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,531 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,527 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 27,385 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 26,859 คน

 

What data does the tracking snippet c