เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2557 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 14 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา ดังต่อไปนี้

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคมนี้ ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยแบ่งเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขาดังต่อไปนี้
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 15 สาขาอาชีพ คือ

1. อาชีพทำนา นางสาวสดวก จำรัส อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
2. อาชีพทำสวน นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
3. อาชีพทำไร่ นายสนั่น ยิ้มระย้า อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
4. อาชีพไร่นาสวนผสม นางรำพึง อินทร์สำราญ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
5. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นางรุจาภา เนียนไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
6. อาชีพเลี้ยงสัตว์ นายสุพจน์ สิงห์โตศรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
7. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสำเนา เกาะกาเหนือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
8. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย นายฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9. อาชีพปลูกสวนป่า นายสมศักดิ์ แก้วมณี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
10. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นางสาวสิรินุช ฉิมพลี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
11. สาขาบัญชีฟาร์ม นายสุรชัย แซ่จิว อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
12. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมโภช ปานถม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
13. สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายปลื้ม จันทุง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
14. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายพนม จันทร์ดิษฐ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
15. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านคลองกล้วยเหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
6. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำปลาส้มบ้านตะคุ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
8. กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
9. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
10. สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
11. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
12. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังเย็น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
13. วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1. สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
2. สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
3. สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
4. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
6. สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 จำนวน 3 สาขา คือ
1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
2. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายชัยพร พรหมพันธุ์
3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายสืบศักดิ์ จินดาพล

 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2560 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ พลับพลา ที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 4 สาขา ดังต่อไปนี้

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ

1) สหกรณ์การเกษตร – สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง
2) สหกรณ์โคนม – สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
3) สหกรณ์นิคม - สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา – สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ – สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
6) สหกรณ์ร้านค้า – ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน – สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด จังหวัดสงขลา

 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ

1) อาชีพทำนา - นายภาณุสิทธ์ มั่นคง จ.เพชรบูรณ์
2) อาชีพทำสวน - นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ จ.กระบี่
3) อาชีพทำไร่ - นายวีนัด สำราญวงศ์ จ.บุรีรัมย์
4) อาชีพไร่นาสวนผสม - จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม จ.สุโขทัย
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางสาวบัวไข เติมศิลป์ จ.ชัยภูมิ
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นางสาววาสนา กุญชรรัตน์ จ.ราชบุรี
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายกรเกียรติ พรมจวง จ.กำแพงเพชร
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายสุทธิ มะหะเถา จ.ชลบุรี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นางสาวนภาภรณ์ จิวะ สุรัตน์ จ.ปทุมธานี
10) อาชีพปลูกสวนป่า - นางพิกุล กิตติพล จ.ระยอง
11) สาขาบัญชีฟาร์ม - นางสุดใจ ชมภูมี จ.พิษณุโลก
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายสมหมาย ธรรมกิจ จ.ตรัง
13) สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม - นายมงคล ธรดลธนสาร จ.มหาสารคาม
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร - นายเสมอ หาริวร จ.อุบลราชธานี
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายชาศร สาริโพธิ์ จ.อุทัยธานี และ
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ - นางสมหมาย หนูแดง จ.ลพบุรี
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา - กลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น จ.เพชรบูรณ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จ.ภูเก็ต
3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู จ.กำแพงเพชร
4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จ.บุรีรัมย์
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จ.ระยอง
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ จ.อุบลราชธานี
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา จ.จันทบุรี
8) กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร
9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย จ.นครสวรรค์
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน - กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านดอนรัก จ.ปัตตานี
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ จ.สุรินทร์
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
13) วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 จำนวน 4 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย - นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
2) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายยวง เขียวนิล
3) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายจำนงค์ บุญเลิศ
4) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย - นายอุทัย บุญดำ

 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2559 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา ดังต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ

1) อาชีพทำนา - นายสันทัด วัฒนกูล จังหวัดอุทัยธานี
2) อาชีพทำสวน - นายอุดม วรัญญูรัฐ จังหวัดจันทบุรี
3) อาชีพไร่นา - นายดิลก ภิญโญศรี จังหวัดชัยภูมิ
4) อาชีพไร่นาส่วนผสม - นายทอง หลอมประโคน จังหวัดบุรีรัมย์
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางอนงค์ ศรีไชยบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายสมบัติ บุญถาวร จังหวัดกระบี่
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ จังหวัดยะลา
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9) อาชีพปลูกสวนป่า - นายหนูเคน ทูลคำ จังหวัดบุรีรัมย์
10) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายอำนวย เตชะวรงค์สกุล จังหวัดนครปฐม
11) บัญชีฟาร์ม - นายสุริยะ ชูวงศ์ จังหวัดเพชรบุรี
12) การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จังหวัดกาญจนบุรี
13) การใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม - นายนิโรจน์ แสนไชย จังหวัดลำพูน
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร - นายสมสุข เพชรกาญจน์ จังหวัดสงขลา
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จังหวัดตราด
16) เกษตรอินทรีย์ - นายบัณฑิต กูลพฤกษ์ จังหวัดตราด
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา - กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน - กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง
3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่
4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม จังหวัดสุรินทร์
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 จังหวัดหนองบัวลำภู
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น จังหวัดยโสธร
8) กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร
9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จังหวัดกาฬสินธุ์
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน - กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง จังหวัดกาฬสินธุ์
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย จังหวัดพิจิตร
13) วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ จังหวัดชัยนาท
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1) สหกรณ์การเกษตร – สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
2) สหกรณ์โคนม – สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
3) สหกรณ์นิคม - สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา – สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ – สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพมหานคร
6) สหกรณ์ร้านค้า – ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน – สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายคำพันธ์ เหล่าวงษี
2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายอัคระ ธิติถาวร
3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย - นายอคิศร เหล่าสะพาน

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้พิจารณาคัดเลือก เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำแนกตามสาขาอาชีพ/ประเภท เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดังกล่าว ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต
ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังรายนามต่อไปนี้
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา - นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ จ.อุดรธานี
2) อาชีพทำสวน - นายธีรภัทร อุ่นใจ จ.จันทบุรี
3) อาชีพทำไร่ - นางทองแดง แดนดี จ.บุรีรัมย์
4) อาชีพไร่นาสวนผสม - นายใจ สุวรรณกิจ จ.พัทลุง
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางกุลกนก เพชรเลิศ จ.บุรีรัมย์
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายมูฮำมัดกาแมล เจะมะ จ.นราธิวาส
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายอดิศัย ว่องไวไพโรจน์ จ.กาญจนบุรี
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายวศิน ธนภิรมณ์ จ.ปัตตานี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายสิทธิธรรม เรืองจรุงพงศ์ จ.ปราจีนบุรี
10) อาชีพปลูกสวนป่า - นางธวัลรัตน์ คำกลาง จ.นครราชสีมา
11) สาขาบัญชีฟาร์ม - พันจ่าโทเฉลียว น้อยแสง จ.ชัยนาท
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายสัญญา หิรัญวดี จ.ภูเก็ต
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช - นายบุญมี นามวงศ์ จ.ชัยภูมิ
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร – นายศรีราขา บัวเบา จ.ราชบุรี
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายศุภวิชญ์ บำรุงรัตน์ จ.จันทบุรี
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ - นายสฤษดิ์ โชติช่วง จ.สุราษฎร์ธานี
What data does the tracking snippet c