เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังรายนามต่อไปนี้
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา ได้แก่ นายขวัญชัย แตงทอง จ.ชัยนาท
2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายเรือง ศรีนารางจ.ตราด
3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายชัยยศ ตั้งนิยม จ.กําแพงเพชร
4)อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นางสํารวย บางสร้อย จ.ร้อยเอ็ด
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่นางโยธกา บุญมากจ.สุรินทร์
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายชลอ เหลือบุญเลิศ จ.ชุมพร
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายไมตรี แย้มบางยาง จ.สุพรรณบุรี
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายโกศล หนูกลิ่น จ.สุราษฎร์ธานี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก จ.หนองคาย
10) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายคํานึง เจริญศิริ จ.บุรีรัมย์
11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายภูดิศ หาญสวัสดิ์ จ.ขอนแก่น
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ จ.ยโสธร
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นางอัมพร สวัสดิ์สุข จ.นครศรีธรรมราช
14) ที่ปรึกษายุวชนเกษตรกร ได้แก่นายสมเกียรติ แซ่เต็ง จ.ตราด
15) สมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกร ได้แก่ นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ จ.ลําพูน และ
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์จ.จันทบุรี
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 12 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร จ.กำแพงเพชร
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนาจ.สงขลา
3) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาม จ.ชัยภูมิ
4) กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง จ. นครศรีธรรมราช
5) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาสมุนไพรบ้านห้วยบง กลุ่ม 3 จ.หนองบัวลําภู
6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น
7) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด
8) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทองจ.กําแพงเพชร
9) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนา เมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม
10) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ จ.มหาสารคาม
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่นๆได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลหนองฮี จ.นครพนม และ
12) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังรายนามต่อไปนี้
 
เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา ได้แก่ นางรจนา สีวันทา จ.สุรินทร์
2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน
3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายไชยสรรค์ อภัยนอก จ.นครราชสีมา
4)อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายบุญล้วน โพนสงคราม จ.หนองคาย
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางสงวน ทิทย์ลม จ.นครราชสีมา
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายศักรินทร์ สมัยสง จ.นครศรีธรรมราช
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว จ.เชียงราย
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายสุรกิจ ละเอียดดี  จ.สมุทรปราการ
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายพิบูลย์ชัย ชวนชื่น จ.สมุทรสาคร
10) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายศิริวัฒน์ ศรีสระคู จ.ร้อยเอ็ด
11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายยงยุทธ ประวัง จ.เลย
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นางชลาลัย ทับสิงห์ จ.นครสวรรค์
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นางสมชาย เจริญสุข จ.ราชบุรี
14) ที่ปรึกษายุวชนเกษตรกร ได้แก่นายจิตตรง ธนันชัย จ.ภูเก็ต
15) สมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกร ได้แก่ นางสาวจรรยา สิงหิ์โคตร จ.ชัยภูมิ
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายเมธี บุญรักษ์ จ.นราธิวาส
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน
3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรปลูกสับปะรดทางเกวียน จ.ระยอง
4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง-สามแยก จ.นครพนม
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ชมรมตำบลปะนาเระ จ. ปัตตานี
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลาร้าบองท่าตูม จ.อุดรธานี
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง จ.สตูล
8) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต
9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม จ.กําแพงเพชร
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายป่งนก จ.เชียงราย
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง จ.นครราชสีมา
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่นๆได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลท่าเยี่ยม จ.นครราชสีมา
13) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น
What data does the tracking snippet c