เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2552

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล 2552) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง ดังนี้

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญวันที่ 13 พ.ค. 2553 ดังรายนามต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

  1. อาชีพทำนา คือ นางสาวธันชพร บุญท้วม ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  2. อาชีพทำสวน คือ นายบุญชอบ เอมอิ่ม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  3. อาชีพทำไร่ คือ นายบุญศรี ใจเป็ง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน
สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์บริการ สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

สหกรณ์ดีเด่น
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม
สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัด จังหวัดพัทลุง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด จังหวัดสงขลา
สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชฯ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์บริการ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2556 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 2 สาขา ดังต่อไปนี้

What data does the tracking snippet c