10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2550

      ข้อมูล รายละเอียดผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้และเผย แพร่ทางเว็บไซต์ เราได้นำมาประมวลจัดอันดับโดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ เช่นกรณี กำไรสุทธิ รายได้ ปริมาณธุรกิจ รับเงินฝาก ให้เงินกู้ จำนวนสมาชิก เป็นต้น และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2550 

                      (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

1.  กำไรสุทธิ

  1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด จ.ปทุมธานี 26.4     ล้านบาท
  2.  สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 23.7     ล้านบาท
  3.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 22.0     ล้านบาท
  4.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 20.2     ล้านบาท
  5.  สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 19.5     ล้านบาท
  6.  สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด  จ.สงขลา 17.6     ล้านบาท
  7.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 17.1     ล้านบาท
  8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 17.0     ล้านบาท
  9. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด  จ.ขอนแก่น 16.7     ล้านบาท
 10. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ 15.4     ล้านบาท

 2.  รายได้

1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 453    ล้านบาท
 2.  สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 438    ล้านบาท
 3.  สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 375    ล้านบาท
 4.  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 369    ล้านบาท
 5.  สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี 332    ล้านบาท
 6.  สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  จ.อุตรดิตถ์ 328    ล้านบาท
 7.  สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 324    ล้านบาท
 8.  สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์  จำกัด จ.ชัยนาท 319    ล้านบาท
 9.  สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 290    ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด  จ.อุบลราชธานี 286    ล้านบาท

3.  จำนวนสมาชิก

1.  สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,345   คน
 2.  สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,127   คน
 3.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย   9,690   คน
 4.  สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา   9,558   คน
 5.  สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา   9,214   คน
 6.  สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,581   คน
 7.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด  จำกัด จ.ตราด   8,131   คน
 8.  สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,104   คน
 9.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี  จำกัด จ.เพชรบุรี   7,944   คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์  จำกัด จ.อุตรดิตถ์   7,829   คน

 

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2551

Top 10 of 2008

    เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2551

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 

1. กำไรสุทธิ

 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 26.05 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 25.96 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 23.71 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 23.70 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 23.35 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 20.37 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 20.07 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 19.23 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด จ.ขอนแก่น 19.20 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 18.88 ล้านบาท

 

2. ปริมาณธุรกิจ

 

1. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,206 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,199 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,154 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท     830 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา     780 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     749 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา     745 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     740 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี     721 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา     695 ล้านบาท

 

3. รายได้

 

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 510 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 496 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 495 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี 417 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 407 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 338 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ. 304 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี 302 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 300 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 284 ล้านบาท

 

4. จำนวนสมาชิก

 

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,328 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 12,411 คน
3. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 12,305 คน
4. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,250 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,157 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 10,056 คน
7. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา   9,511 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,887 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   8,788 คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด   8,608 คน

 

 

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2553

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2553

หมายเหตุ   สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554)

 

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     34.72 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์     34.34 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานั
    32.33 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา     31.10 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     29.52 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
    29.49 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
    27.11 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด  จ.ขอนแก่น     26.31 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     24.83 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด  จ.ขอนแก่น     24.71 ล้านบาท

 

2. รายได้  

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
 1,527
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด จ.ชุมพร  1,029 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จ.เลย     856 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     842 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     791 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง     714 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา    701 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี    609 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี    559 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด จ.กำแพงเพชร    496 ล้านบาท

 

3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา  1,245 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด  1,244 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,023 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     981 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     935 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา     927 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์     922 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี     869 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคม     865 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ     863 ล้านบาท

 

4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฐธานี   1,556 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงรายถ์   1,479 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,440 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง   1,280 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จ.เลย   1,254 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,238 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา   1,180 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด   1,135 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  จ.อุตรดิตถ์   1,133 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี   1,126 ล้านบาท

 

 5.  จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,319 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 13,377 คน
3.สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,458 คน
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา 11,182 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 10,361 คน
6. สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา 10,314 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,772 คน
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,716 คน
9. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,301 คน
10. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด จ.นครราชสีมา   8,686 คน

 

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2552

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2552

      (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 37.69 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 28.73 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 28.33 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 28.32 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 27.94 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 26.46 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 25.79 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 24.27 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 24.26 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 23.94 ล้านบาท

 

 2. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,357 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,341 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,318 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,202 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 1,201 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา    997 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท    948 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด    940 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา    909 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี    883 ล้านบาท

 

3. รายได้

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 826 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 679 ล้านบาท
3.   สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 484 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี 448 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 446 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 444 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี 416 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี 363 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 362 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 346 ล้านบาท

 4. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,328 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 12,873 คน
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,461 คน
4. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 12,445 คน
5. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ 11,206 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 10,483 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,157 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา   9,716 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี   9,564 คน
10. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,157 คน

 

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2554

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2554

หมายเหตุ   สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     51.91 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์     41.75 ล้านบาท

3. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานั

    39.46 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา      35.80 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ     35.65 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง     33.45 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี     30.05 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด  จ.อุบลราชธานี     29.00 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด จ.ขอนแก่น     27.72 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด  จ.สงขลา     27.09 ล้านบาท

2. รายได้  

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี  1,491 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง  1,386 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     992 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     873 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา     804 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จ.สงขลา
   766 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรพนมวังค์ จ.พัทลุง
   593 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด    517 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี    452 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    432 ล้านบาท

 

3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา  1,530 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  1,389 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม  1,239 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,219 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี  1,141 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา  1,113 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง  1,098 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,023 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา  1,008 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ     999 ล้านบาท

4. ปริมาณธุรกิจ   

1. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง    2,287 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงรายถ์   2,234 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฐธานี   1,553 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,394 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ.กำแพงเพชร   1,370 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา   1,349 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,331 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด จ.ชุมพร   1,303 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด  จ.นครราชสีมา   1,290 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จ.เพชรบุรี   1,285 ล้านบาท

 

5.  จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 15,192 คน
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,775 คน
3.สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี
11,955 คน
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 11,917 คน
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา 11,245 คน
6. สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา 10,820 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,248 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,453 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,220 คน
10. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด จ.นครราชสีมา   8,805 คน
What data does the tracking snippet c