10 อันดับสหกรณ์์ออมทรัพย์ปี 2566

ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2566

egat2566


      เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2566 เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดย รวบรวมข้อมูล ณ วันปิดบัญชีของแต่ละสหกรณ์ จากแหล่งข้อมูลหลัก คือ รายงานกิจการประจำปีและรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของแต่ละสหกรณ์(ซึ่งสหกรณ์ต้องเปิดเผยตามกฎกระทรวง ข้อ 15 และข้อ 21) โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณีในแต่ละปี
     ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ยังครองเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผลการดำเนินงานได้สูงอีกเช่นเคยเช่น มีกำไรสิทธิ 3,294 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น 56,294 ล้านบาท มีเงินฝากรับจากสมาชิก 91,961 ล้านบาท
 
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2566
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(แหล่งข้อมูล - รายงานกิจการประจำปี/รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน/รายงานสารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ข่าวสหกรณ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ สำรวจถึงวันที่   22/03/2567 
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,294 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พครูนครราชสีมา จำกัด 1,585 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,570 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,515 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  1,334 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,275 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,259 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,083 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,028 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,026 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำไรสุทธิ 2,198 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
 
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,585 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,275 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,083 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,028 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 1,012 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด   927  ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด   905 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด   889 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด   849 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด   846 ล้านบาท
 
3. ทุนเรือนหุ้น
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 56,219 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 25,894 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 25,267 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 24,122 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 18,684 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 15,064 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  14,723 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 14,572 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด   14,277 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 13,962 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนเรือนหุ้น 31,427 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
 
4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 146,122 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด   85,345 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   68,148 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด   52,966 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   47,604 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด   46,685 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด    44,018 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด   40,147 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด   38,156 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด   35,760 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนดำเนินการ 131,095 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 
 
5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 40,147 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 35,312 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 33,289 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30,555 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 30,018 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 29,541 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 27,372 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 27,158 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีธรรมราช จำกัด 27,073 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 24,754 ล้านบาท
 
6. ปริมาณธุรกิจ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) = เงินรับฝาก+ลูกหนี้เงินกู้
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 107,763 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด   66,467 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด   55,854 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   54,057 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด   47,197 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดพ   46,323 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด   45,249 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์นักงานบริษัทการบินไทย จำกัด    42,028 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด   40,055 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด   39,423 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีปริมาณธุรกิจ 156,713 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 
 
7. เงินรับฝาก
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 91,961 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 56,173 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 34,551 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 30,096 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด จำกัด 23,276 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  22,640 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19,986 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 15,640 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 15,570 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด 14,908 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมี เงินรับฝาก 94,417 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
 
8. ลูกหนี้เงินกู้ (เงินให้กู้ยืม)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 40,214 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 37,395 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 32,754 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 31,660 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 29,365 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 29,097 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 28,703 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 28,077 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 25,456 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีธรรมราช จำกัด 24,254 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีลูกหนี้เงินกู้ 62,296 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 
 
9. จำนวนสมาชิก
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 46,399 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 46,156 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 44,042 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 43,513 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 36,621 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 36,443 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 32,415 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด(ปี 63) 31,648 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 29,363 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 26,933 คน