สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี(ตั้งแต่ปี 2517-ปัจจุบัน)
  coop of the year
  มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เห็นชอบโครงการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น และ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2517 กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการตามมตินี้ โดยแต่ละปีให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแต่ละประเภทสหกรณ์ และจัดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ แต่ละระดับนั้น ปกติจะมี(หรือไม่มี)สหกรณ์ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 หรือรางวัลชมเชย
   ระยะต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกร สถานบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ใช้ แทนระเบียบปี 2517 โดยกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการคัดเลือก ทั้งนี้ได้มีการประกาศออกมาหลายครั้ง เนื่องจากเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในต่างละช่วงเวลา นั้นๆ
   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่นำเสนอนี้ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 1 ระดับประเทศ ตามระเบียบปี 2517 และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ
   สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแต่ละสหกรณ์ได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์(ถ้ามี) โดยคลิกที่ชื่อของสหกรณ์ (Update URL ของเว็บไซต์ล่าสุด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557)
    
 (1) สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
 
ปีที่ได้รับ  ชื่อสหกรณ์ดีเด่น
  2561   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด จ.กาฬสินธุ์
  2560   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)
  2559   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพฯ
  2543   สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขานุการกองทัพบก จำกัด กรุงเทพฯ
  2536   สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด จ.ลพบุรี
  2531   (ไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับรางวัล)
  2530   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการโรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์
  2529   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด จ.ภูเก็ต
 
(2)สหกรณ์การเกษตรดีเด่น
 
ปีที่ได้รับ ชื่อสหกรณ์ดีเด่น
  2561   สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด จ.นครราชสีมา
  2560   สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง
  2559   สหกรณ์ผู้เลี้ยงโดขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
  2557   สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด จ. ตาก
  2556   สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จ.สุพรรณบุรี
  2553   สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปริ้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา
  2552   สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด จ.พัทลุง
  2551   สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด จ.พัทลุง
  2547   สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จำกัด จ.นครราชสีมา
  2546   สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)
  2545   สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จ.อ่างทอง
  2544   สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี
  2543   สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
  2542   สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จ.เชียงใหม่
  2541   สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)
  2539   สหกรณ์การเกษตรกันทราลักษณ์ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
  2538   สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
  2537   สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด จ.เชียงใหม่
  2536   สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด
  2535   สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)
  2534   สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา
  2533   สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 1)
  2531   สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จ.กำแพงเพชร
  2530   สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
  2529   สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด จ.พะเยา
  2528   สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จ.เชียงราย
  2527   สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด จ.เชียงใหม่
  2526   สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด จ.สุพรรณบุรี
  2525   สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลำน้ำน่าน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
  2524   สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราขสีมา (ครั้งที่ 1)
  2523   สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด จ.ลำพูน
  2522   สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด จ.กาญจนบุรี
  2521   สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี
  2520   สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด จ.เชียงใหม่
  2517   สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 1)

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2552

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล 2552) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง ดังนี้

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

สหกรณ์ดีเด่น
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม
สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัด จังหวัดพัทลุง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด จังหวัดสงขลา
สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชฯ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์บริการ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญวันที่ 13 พ.ค. 2553 ดังรายนามต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553

  1. อาชีพทำนา คือ นางสาวธันชพร บุญท้วม ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  2. อาชีพทำสวน คือ นายบุญชอบ เอมอิ่ม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  3. อาชีพทำไร่ คือ นายบุญศรี ใจเป็ง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน
สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์บริการ สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์
What data does the tracking snippet c