10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2562

ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2562
สอ.กฟผ. มีกำไรสุทธิ 4,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบพันล้าน
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล รองแชมป์ และสอ.กฟภ. อันดับ 3

egat2562 4เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2562 โดย รวบรวมข้อมูล ณ วันปิดบัญชีของแต่ละสหกรณ์ จากแหล่งข้อมูลหลัก คือ รายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
 10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2562
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(แหล่งข้อมูล - รายงานกิจการประจำปี/รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน/ข่าวสหกรณ์ และสือออนไลน์ต่างๆ สำรวจถึงวันที่ 20/02/2563)
 
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 4,879 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,532 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,489 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,394 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,286 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,265 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,225 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,204 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,171 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด * 1,034 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
What data does the tracking snippet c