icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์แห่งปี 2558

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2558 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์  แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้


หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนว หน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2558

หมายเหตุ  ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

(ข้อมูลจาก - รายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำรวจถึงวันที่ 24/03/2559)

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด     2,455 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด     1,336 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     1,140 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด     1,066 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  จำกัด        997 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด       843 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด       840 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด       785 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด       778 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด       775 ล้านบาท

 

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 997 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 843 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 785 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 736 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 703 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 674 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 663 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 642 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 602 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสรรค์ จำกัด 581 ล้านบาท

 

3. ทุนเรือนหุ้น

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 37,469 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 15,146 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 13,905 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 13,005 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 12,473 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 12,398 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 11,478 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 11,337 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด   8,842 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   8,546 ล้านบาท

 

4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 89,927 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 55,891 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 49,145 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 37,239 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 30,352 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 29,603 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 29,531 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 25,886 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 25,648 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 25,183 ล้านบาท

 

5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 29,603 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 25,648 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 23,242 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 22,925 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 22,638 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 21,391 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 21,235 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 20,262 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 19,312 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 18,164 ล้านบาท

 

 6. ปริมาณธุรกิจ  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 68,529 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 44,770 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 38,603 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 36,351 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 34,608 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31,585 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 24,690 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 23,937 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 22,416 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 21,914 ล้านบาท

 

7. เงินรับฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 39,158 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 36,832 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 26,013 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 21,330 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 13,968 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 13,356 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 12,366 ล้านบาท
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 11,679 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด   9,099 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด   7,829 ล้านบาท

 

8. ลูกหนี้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 35,275 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 28,159 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 25,307 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 22,479 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 22,169 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 22,166 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 21,831 ล้านบาท
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 21,487 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 20,740 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 20,455 ล้านบาท

 

9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 49,577 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 49,016 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 40,381 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 37,783 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 35,128 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 30,705 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 30,435 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 29,550 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 27,956 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,275 คน

 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2558

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   79.29 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 
   77.46 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี    61.16 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    61.10 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี    60.82 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา    60.32 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    55.61 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์    49.04 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี    42.82 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา    40.07 ล้านบาท

 
2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 2,009 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 1,984 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,952 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,877 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,778 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 1,749 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 1,652 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,587 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,559 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,510 ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ   

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  2,284 ล้านบาท
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 2,138  ล้านบาท
 3. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง   2,006  ล้านบาท
 4. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,870  ล้านบาท
 5. สหกรณ์การเกษตรม่วงสมาสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี  1,801  ล้านบาท
 6. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด  1,785  ล้านบาท
 7. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  1,734   ล้านบาท
 8. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จ.กำแพงเพชร  1,522  ล้านบาท
 9. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,386  ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ  1,377  ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 16,891 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 13,844 คน
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,859 คน
4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 12,305 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 11,981 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 10,867 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,635 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,470 คน
9. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 10,351 คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,044 คน

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์