icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์ปี 2557

ป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2557 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์  แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนว หน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2557

 หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558 และจากรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์)

 1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด   2,581 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด   1,246 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   1,066 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด   1,042 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย จำกัด   1,036 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  จำกัด     914
ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     845
ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด
    730 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด     682
ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด
    661 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 914 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 682 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 681 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูครูศรีสะเกษ จำกัด 613 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 606 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 566 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 550 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 538 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสรรค์ จำกัด 493 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 481 ล้านบาท

 3. ทุนเรือนหุ้น 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 35,019 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 14,150 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 12,397 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 11,932 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 11,889 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 11,511 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 10,486 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 10,037 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   8,166 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด
  8,110
ล้านบาท

4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 80,188 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 49,997 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 49,612 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 34,270 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 27,917 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 27,235 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 25,278 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 24,992 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
23,253 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 22,664 ล้านบาท

5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 27,917 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 23,253 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 21,199 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 21,057 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 20,681 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
20,279 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 20,203 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 18,743 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 18,673 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 18,226 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 83,554 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 34,844 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 34,267 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 32,750 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 29,403 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 24,553 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 24,213 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด
23,679 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 20,952 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 18,365 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 34,410 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 32,985 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 25,627 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 17,780 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 15,416 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 13,357 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย จำกัด 11,659 ล้านบาท
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 11,295 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 10,699 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด   8,256 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 32,977 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 26,080 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 24,421 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 22,732 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 22,018 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 21,405 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 21,091 ล้านบาท
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 20,283 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 19,866 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 19,772 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 49,311 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,677 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 39,318 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 38,744 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 33,386 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 30,427 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 29,810 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 28,335 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 27,889 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,638 คน

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2557

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2558)

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   64.77 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
   60.79 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง     56.83 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    53.50 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.29 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี    47.54 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.17 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี    37.40 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด    35.75 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    35.27 ล้านบาท

 
2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,990 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,915 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 1,905 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,683 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 1,674 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,569 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 1,542 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 1,420 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 1,396 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรกันทราลักษณ์ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,394 ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ   

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  2,325 ล้านบาท
 2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง
 2,140  ล้านบาท
 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,833  ล้านบาท
 4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  1,799  ล้านบาท
 5. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จ.กำแพงเพชร  1,712  ล้านบาท
 6. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด  1,586  ล้านบาท
 7. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,565   ล้านบาท
 8. สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด จ.สุรินทร์  1,542  ล้านบาท
 9. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ  1,476  ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,435  ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 16,926 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 13,730 คน
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 13,211 คน
4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 12,122 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 12,052 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 11,023 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,670 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,053 คน
9. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา   9,808 คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,782 คน

 

 

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์