icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์ปี 2555

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี ทั้งนี้ได้จัดอันดับเฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้น 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2555
   หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556)

 1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  1,939 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด   1,054 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     915 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     817 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     794 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด     775
ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     661
ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
    657 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     641
ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด
    583 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 817 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 657 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 565 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 548 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 519 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 515 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 507 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 477 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 442 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 439 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,073 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 2,331 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 2,009 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 1,563 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,495 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,359 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,168 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัด 1,162 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค จำกัด 1,150 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,132
ล้านบาท

 4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 65,822 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 49,225 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 43,497 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 30,568 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 25,426 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 25,156 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 21,944 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 20,505 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
19,755 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 18,952 ล้านบาท

 5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 25,256 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 18,949 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 18,159 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 18,032 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 18,026 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยเอ็ด จำกัด
17,970 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 17,824 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 17,650 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 17,475 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 16,282 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 74,772 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 35,429 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 34,870 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 33,307 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 24,995 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 23,672 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,572 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
20,655 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 19,213 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 17,208 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 24,311 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 18,840 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 15,304 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 14,955 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 14,857 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด 11,294 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 10,158 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด   7,205 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์วชิระพยาบาล จำกัด   6,878 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด   6,273 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 68,910 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 20,125 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 17,903 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 16,321 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 16,030 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 14,724 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 14,279 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 13,770 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจำกัด 12,314 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 10,741 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 50,922 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,820 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 37,160 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 36,977 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 29,687 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 28,902 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 28,722 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 27,599 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,556 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,156 คน

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2555

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 57.85 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 50.03 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 49.15 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 43.01 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 41.05 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา 39.61 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จ.สงขลา 36.84 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 34.07 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี 32.81 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด  จ.เพชรบุรี 32.15 ล้านบาท

 

2. รายได้

1. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง 1,581 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 902 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 866 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 837 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 776 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 716 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด จ.พะเยา 592 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรการนิคมฯระยอง จำกัด จ.ระยอง 530 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรกันทราลักษณ์ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 469 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรการนิคมฯลำตะคอง จำกัด จ.นครราชสีมา 441 ล้านบาท

 

3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 1,749 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,555 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 1,493 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,436 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 1,355 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 1,333 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 1,287 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,257 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,196 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,156 ล้านบาท

   4. ปริมาณธุรกิจ

 

1. สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3,041 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 2,429 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง 2,398 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,633 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,599 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จ.เพชรบุรี 1,544 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 1,540 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 1,506 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,497 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 1,423 ล้านบาท

 

5. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 16,004 คน
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 13,315 คน
3.สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี

13,220

คน
4. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 12,145 คน
5. สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา 11,434 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา 11,133 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,354 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี 9,571 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 9,297 คน
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 9,002 คน

 

 

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์