icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

 

National Coop personals

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

        นับตั้งแต่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น "นักสหกรณ์แห่งชาติ" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล "นักสหกรณ์แห่งชาติ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) รวมทั้งสิน 16 คน    แต่ทั้งนี้ได้มีการถอดถอนออกจากการเป็นนักสหรณ์แห่งชาติโดยคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 คน คงเหลือนักสหกรณ์แห่งชาติจำนวน 14 คน

        กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ที่ได้อุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในวงการสหกรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาลงมติคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย    ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วย ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2540 แต่ในปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับใหม่ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2552เพื่อใช้แทนระเบียบฉบับเดิม 

       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นักสหกรณ์แห่งชาติ" แก่นักสหกรณ์แห่งชาติทั้ง 12 ท่าน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภาพของนักสหกรณ์แห่งชาติ 12 คน แรกเป็นภาพที่ถ่ายในงานดังกล่าวนี้

 

         หมายเหตุ  สามารถคลิกที่รายชื่อเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของแต่ละคน

 

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์