เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้พิจารณาคัดเลือก เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำแนกตามสาขาอาชีพ/ประเภท เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดังกล่าว ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต
ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังรายนามต่อไปนี้
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา - นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ จ.อุดรธานี
2) อาชีพทำสวน - นายธีรภัทร อุ่นใจ จ.จันทบุรี
3) อาชีพทำไร่ - นางทองแดง แดนดี จ.บุรีรัมย์
4) อาชีพไร่นาสวนผสม - นายใจ สุวรรณกิจ จ.พัทลุง
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางกุลกนก เพชรเลิศ จ.บุรีรัมย์
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายมูฮำมัดกาแมล เจะมะ จ.นราธิวาส
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายอดิศัย ว่องไวไพโรจน์ จ.กาญจนบุรี
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายวศิน ธนภิรมณ์ จ.ปัตตานี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายสิทธิธรรม เรืองจรุงพงศ์ จ.ปราจีนบุรี
10) อาชีพปลูกสวนป่า - นางธวัลรัตน์ คำกลาง จ.นครราชสีมา
11) สาขาบัญชีฟาร์ม - พันจ่าโทเฉลียว น้อยแสง จ.ชัยนาท
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายสัญญา หิรัญวดี จ.ภูเก็ต
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช - นายบุญมี นามวงศ์ จ.ชัยภูมิ
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร – นายศรีราขา บัวเบา จ.ราชบุรี
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายศุภวิชญ์ บำรุงรัตน์ จ.จันทบุรี
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ - นายสฤษดิ์ โชติช่วง จ.สุราษฎร์ธานี

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังรายนามต่อไปนี้
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา ได้แก่ นายขวัญชัย แตงทอง จ.ชัยนาท
2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายเรือง ศรีนารางจ.ตราด
3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายชัยยศ ตั้งนิยม จ.กําแพงเพชร
4)อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นางสํารวย บางสร้อย จ.ร้อยเอ็ด
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่นางโยธกา บุญมากจ.สุรินทร์
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายชลอ เหลือบุญเลิศ จ.ชุมพร
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายไมตรี แย้มบางยาง จ.สุพรรณบุรี
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายโกศล หนูกลิ่น จ.สุราษฎร์ธานี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก จ.หนองคาย
10) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายคํานึง เจริญศิริ จ.บุรีรัมย์
11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายภูดิศ หาญสวัสดิ์ จ.ขอนแก่น
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ จ.ยโสธร
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นางอัมพร สวัสดิ์สุข จ.นครศรีธรรมราช
14) ที่ปรึกษายุวชนเกษตรกร ได้แก่นายสมเกียรติ แซ่เต็ง จ.ตราด
15) สมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกร ได้แก่ นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ จ.ลําพูน และ
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์จ.จันทบุรี
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 12 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร จ.กำแพงเพชร
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนาจ.สงขลา
3) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาม จ.ชัยภูมิ
4) กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง จ. นครศรีธรรมราช
5) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาสมุนไพรบ้านห้วยบง กลุ่ม 3 จ.หนองบัวลําภู
6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น
7) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด
8) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทองจ.กําแพงเพชร
9) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนา เมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม
10) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ จ.มหาสารคาม
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่นๆได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลหนองฮี จ.นครพนม และ
12) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี
What data does the tracking snippet c