icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

               ตามพระ ราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 9 กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ประเภทละหนึ่งคน ประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ

           ให้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ        

           ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ด้านการบริหารสหกรณ์ (และตามมาตรา 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี)

             ตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณืแห่งชาติ ไปแล้วรวม 4 ชุด ดังนี้

        ชุดที่ 1 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งที่ 474/2542 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 ประกอบด้วย

 1. นายเต็มใจ   สุวรรณทัต
 2. รองศาสตราจารย์นที  ขลิบทอง
 3. นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า
 4. นายนิยม  ไวยรัชพานิช
 5. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์

         ชุดที่ 2 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งที่ 268/2545 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 ประกอบด้วย  

 1. รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
 2. นายวราเทพ  ไวทยาวิโรจน์
 3. นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา
 5. นายอยู่  สมานมิตร

          ชุดที่ 3 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งที่ 462/2548 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548 ประกอบด้วย   

 1. นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร
 2. รองศาสตราจารย์โอภาวดี  เข็มทอง
 3. นางสาวสุวรรณี  จริยะพร
 4. นายสุชิน  ปลีหะจินดา
 5. นายประดิษฐ  หัสดี

         ชุดที่ 4 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งที่ 58/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 ประกอบด้วย

 1.  นายพีระวิทย์  คุณทรัพย์
 2. รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
 3. ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  ปลีหะจินดา
 5. นายชาติ  ฟ้าปกาศิต

 

 

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์