icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์ปี 2556

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2556 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี ทั้งนี้ได้จัดอันดับเฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้น

 10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2556
    

 หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 และจากรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  2,124 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด   1,132 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     993 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด     949 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     942 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  จำกัด     892
ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     800
ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
    741 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     680
ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด
    661 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 892 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 741 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 661 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 613 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 607 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 603 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 580 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 516 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 505 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 440 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,460 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 2,450 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 2,354 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 1,730 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,618 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค จำกัด 1,366 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,366 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,341 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัด 1,309 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,307
ล้านบาท

 4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 75,620 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 52,162 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 47,903 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 34,095 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 27,222 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 25,372 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 25,278 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 24,465 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
20,892 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 20,881 ล้านบาท

 5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 27,222 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 20,881 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 20,151 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 19,833 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 19,597 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
18,423 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 18,414 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 18,018 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 17,737 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 14,949 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 74,772 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 52,850 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 34,964 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 33,432 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 32,630 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 30,449 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 23,135 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
21,456 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 16,925 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 16,924 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 30,453 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 28,418 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,285 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 16,650 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 14,481 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 12,035 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด   9,974 ล้านบาท
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีโอที จำกัด   9,722 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด   9,170 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด   7,293 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 32,472 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 25,948 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 23,358 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 22,397 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 21,659 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 20,524 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 20,124 ล้านบาท
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 19,808 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 19,291 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 19,138 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 50,922 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,798 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 38,201 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 37,160 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 31,452 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 29,886 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 29,536 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 28,339 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,640 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 26,877 คน

 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2556

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 23 กันยายน 2557)

 

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี    59.67 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.86 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    50.68 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ    50.41 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.50 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    45.78 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี    43.51 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    36.65 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    34.37 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด  จ.ชัยนาท    34.15 ล้านบาท

 

 2. รายได้ 

1. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง    927 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา    926 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    854 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    828 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จ.จันทบุรี    730 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรการนิคมฯระยอง จำกัด จ.ระยอง    560 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี    544 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรการนิคมฯลำตะคอง จำกัด จ.นครราชสีมา    432 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรปทัมรัตต์ จำกัด จ.ร้อยเอ็ด    430 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา    428 ล้านบาท

 
3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 1,697 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,665 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรการเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,641 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,528 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 1,521 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 1,439 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 1,403 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,353 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,271 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 1,263 ล้านบาท

 

4. ปริมาณธุรกิจ   

 1. สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์  3,571 ล้านบาท
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  2,240  ล้านบาท
 3. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง  2,034  ล้านบาท
 4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,647  ล้านบาท
 5. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,584  ล้านบาท
 6. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จ.กำแพงเพชร  1,478  ล้านบาท
 7. สหกรณ์การเกษตรเกษมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,459  ล้านบาท
 8. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ  1,438  ล้านบาท
 9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  1,426  ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา  1,305  ล้านบาท

 

5.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 16,501 คน
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 13,528 คน
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 13,456 คน
4. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 12,097 คน
5. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด   จ.นครราชสีมา 11,838 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 11,023 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,498 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,720 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,640 คน
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา   9,353 คน

 

 

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์