icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์ปี 2554

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี ทั้งนี้ได้จัดอันดับเฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้น  

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2554

    หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  1,787 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด     912 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     847 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     816 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด     714 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     651 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     633 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     616 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     579 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด     555 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 651 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 523 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 479 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 477 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 465 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 441 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 434 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 428 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 419 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 408 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2,783 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 2,039 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,743 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,364 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,281 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค จำกัด 1,179 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 1,106 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 1,034 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,004 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด    976
ล้านบาท

 4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 58,931 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 44,478 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 38,163 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,192 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 24,955 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 21,256 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 19,629 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 18,280 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 17,663 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด 17,135 ล้านบาท

 5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 21,256 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 16,547 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 16,020 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 15,676 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 15,153 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 15,005 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 14,180 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 14,008 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธฺ์ จำกัด 13,178 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 12,883 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 67,369 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 32,890 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 32,024 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 31,410 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 31,185 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 25,664 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 25,507 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 24,911 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 22,095 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 19,510 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 22,912 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 16,372 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 14,787 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด 11,428 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 11,179 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 10,964 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 10,055 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด   8,807 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   7,590 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   7,264 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 61,866 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 21,462 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 19,874 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 18,242 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 16,398 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 15,038 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 14,699 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 14,558 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 14,505 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 13,308 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 50,167 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 49,330 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 35,969 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 35,547 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 28,198 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 27,552 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,531 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,527 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 27,385 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 26,859 คน

 

 10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2554

หมายเหตุ   สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555)

 1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     51.91 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์     41.75 ล้านบาท

3. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานั

    39.46 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา      35.80 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ     35.65 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
    33.45 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
    30.05 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด  จ.อุบลราชธานี     29.00 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด จ.ขอนแก่น     27.72 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด  จ.สงขลา     27.09 ล้านบาท

 2. รายได้  

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
 1,491
ล้านบาท

2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง

 1,386 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     992
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     873 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา     804 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จ.สงขลา
   766
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรพนมวังค์ จ.พัทลุง
   593
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด    517
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี    452
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    432
ล้านบาท

 3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา  1,530 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  1,389 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม  1,239 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,219 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี  1,141 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา  1,113 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง  1,098 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,023 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา  1,008 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ     999 ล้านบาท

 4. ปริมาณธุรกิจ   

1. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง    2,287 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงรายถ์   2,234 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฐธานี   1,553 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,394 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ.กำแพงเพชร   1,370 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา   1,349 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,331 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด จ.ชุมพร   1,303 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด  จ.นครราชสีมา   1,290
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จ.เพชรบุรี   1,285 ล้านบาท

 5.  จำนวนสมาชิก

 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 15,192 คน
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,775 คน
3.สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี
11,955 คน
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 11,917 คน
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา 11,245 คน
6. สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา 10,820 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,248 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,453 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,220 คน
10. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด จ.นครราชสีมา   8,805 คน

 

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์