icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์ปี 2553

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 โดยประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี ทั้งนี้ได้จัดอันดับเฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้น 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2553

 หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554)

 1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  1,591 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     983 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด     869 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     719 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด     704 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     627 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     549 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     544 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     521 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด     499 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 549 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 492 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 459 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 456 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 424 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 402 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 402 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยเอ็ด จำกัด 378 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 370 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 351 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2,448 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,774 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,486 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,336 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,093 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค จำกัด  1,056 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด     934 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด    911 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด    908 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด    809 ล้านบาท

 4. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 51,245 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 37,482 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 35,174 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,661 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 22,741 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 19,372 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 18,660 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 15,964 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 15,603 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 15,275 ล้านบาท

 5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 15,231 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 14,037 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 13,964 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 13,034 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 12,827 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 12,661 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 12,209 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 10,938 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 10,614 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 10,410 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 60,323 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 36,420 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 35,610 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 29,290 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 23,341 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,835 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 18,786 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 18,600 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 17,496 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 16,335 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 23,413 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 15,952 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 15,312 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 12,720 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 12,361 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 12,023 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 10,824 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 10,088 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด   5,119 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   4,760 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 56,562 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 23,587 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 20,467 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 18,580 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 15,487 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 14,642 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 13,554 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 10,292 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 11,948 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 11,789 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 49,299 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 46,126 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 37,564 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 34,261 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,730 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,511 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 27,418 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 26,378 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 25,868 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 25,255 คน

 

 10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2553

หมายเหตุ   สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554)

 

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     34.72 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์     34.34 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานั
    32.33 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา     31.10 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     29.52 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
    29.49 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
    27.11 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด  จ.ขอนแก่น     26.31 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     24.83 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด  จ.ขอนแก่น     24.71 ล้านบาท

 2. รายได้  

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
 1,527
ล้านบาท

2. สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด จ.ชุมพร

 1,029 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จ.เลย     856 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     842 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     791 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง     714 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา    701 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี    609 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี    559 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด จ.กำแพงเพชร    496 ล้านบาท

 3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา  1,245 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด  1,244 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,023 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     981 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     935 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา     927 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์     922 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี     869 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคม     865 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ     863 ล้านบาท

 4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฐธานี   1,556 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงรายถ์   1,479 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,440 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง   1,280 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จ.เลย   1,254 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,238 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา   1,180 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด   1,135 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  จ.อุตรดิตถ์   1,133
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี   1,126 ล้านบาท

 5.  จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,319 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 13,377 คน
3.สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,458 คน
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา 11,182 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 10,361 คน
6. สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา 10,314 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,772 คน
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,716 คน
9. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,301 คน
10. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด จ.นครราชสีมา   8,686 คน

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์