icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์ปี 2551

Top 10 of 2008

    เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี ทั้งนี้ ได้จัดอันดับเฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้น

 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2551

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 

1. กำไรสุทธิ

 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,380 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     704 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด     655 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     490 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด     464 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     442 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     415 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     413 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     403 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด     394 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 413 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 385 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 383 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 381 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 337 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 329 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 321 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช จำกัด 318 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 299 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 283 ล้านบาท

3. รายได้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,911 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,463 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,211 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,046 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด    848 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด    828 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด    739 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด    730 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด    710 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด    701 ล้านบาท

4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 41,226 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 36,940 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,546 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 21,490 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 21,469 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 18,442 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 13,231 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 13,208 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 13,158 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 11,451 ล้านบาท

5. รับเงินฝาก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,131 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 17,135 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 15,545 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด   8,951 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด   7,576 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด   6,645 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด   5,585 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด   4,931 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด   4,920 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด   4,497 ล้านบาท

6. ให้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 38,577 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 19,805 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 13,892 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 12,857 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 11,399 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 10,581 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 10,383 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด   9,583 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด   9,120 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด   8,522 ล้านบาท

 7. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 47,317 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 44,985 คน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 29,792 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 28,302 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,230 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 25,797 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 24,857 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 22,604 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 21,937 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 21,178 คน

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2551

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 26.05 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 25.96 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 23.71 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 23.70 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 23.35 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 20.37 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 20.07 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 19.23 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด จ.ขอนแก่น 19.20 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 18.88 ล้านบาท

2. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,206 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,199 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,154 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท     830 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา     780 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     749 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา     745 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     740 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี     721 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา     695 ล้านบาท

3. รายได้

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 510 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 496 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 495 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี 417 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 407 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 338 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ. 304 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี 302 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 300 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 284 ล้านบาท

4. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,328 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 12,411 คน
3. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 12,305 คน
4. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,250 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,157 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 10,056 คน
7. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา   9,511 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,887 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   8,788 คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด   8,608 คน

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์