icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์ปี 2550

Top 10 of 2007

      ข้อมูล รายละเอียดผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้และเผย แพร่ทางเว็บไซต์ เราได้นำมาประมวลจัดอันดับโดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ เช่นกรณี กำไรสุทธิ รายได้ ปริมาณธุรกิจ รับเงินฝาก ให้เงินกู้ จำนวนสมาชิก เป็นต้น และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี ทั้งนี้ ได้จัดอันดับเฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้น

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2550    

                   (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 1.  กำไรสุทธิ

  1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,165  ล้านบาท
  2.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด    642  ล้านบาท
  3.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด    585  ล้านบาท
  4.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด    473  ล้านบาท
  5.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด    419  ล้านบาท
  6.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด    376  ล้านบาท
  7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด    358  ล้านบาท
  8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด    358  ล้านบาท
  9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  จำกัด    349  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด    348  ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 323  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 317  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  จำกัด 316  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด 308  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด 305  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด 304  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด 294  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช  จำกัด 287  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด 251  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม  จำกัด 246  ล้านบาท

3. รายได้ 

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,687  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 1,247  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 1,098  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด    906  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด    775  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด    704  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด    569  ล้านบาท
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด    533  ล้านบาท
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด    529  ล้านบาท
10.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด    524  ล้านบาท

 4.  ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 36,084    ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 33,729    ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 29,591    ล้านบาท
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด 19,207    ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 15,707    ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 14,132    ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด 12,640    ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด 10,777    ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด   8,749    ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด   7,973    ล้านบาท

 5.  รับเงินฝาก

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด      17,610  ล้านบาท
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด      14,277  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด        9,837  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด        6,356  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำกัด        6,159  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย  จำกัด        5,948  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด        5,808  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด        5,703  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด        5,243  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  จำกัด        4,501      ล้านบาท

 6.  ให้เงินกู้

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 33,483  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 23,892  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 11,980  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 11,535  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด    9,351  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด    8,672  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด    8,144  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด    8,010  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด    7,665  ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์  จำกัด    7,274  ล้านบาท

7.  จำนวนสมาชิก

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 45,380   คน
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล  จำกัด 45,316   คน
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 30,905   คน
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จำกัด 27,491   คน
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 26,231   คน
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด 24,371   คน
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 23,418   คน
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  จำกัด 22,099   คน
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง  จำกัด 21,455   คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด 21,176   คน

 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2550 

                      (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

1.  กำไรสุทธิ

  1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด จ.ปทุมธานี 26.4     ล้านบาท
  2.  สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 23.7     ล้านบาท
  3.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 22.0     ล้านบาท
  4.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 20.2     ล้านบาท
  5.  สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 19.5     ล้านบาท
  6.  สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด  จ.สงขลา 17.6     ล้านบาท
  7.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 17.1     ล้านบาท
  8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 17.0     ล้านบาท
  9. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด  จ.ขอนแก่น 16.7     ล้านบาท
 10. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ 15.4     ล้านบาท

 2.  รายได้

 1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 453    ล้านบาท
 2.  สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 438    ล้านบาท
 3.  สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 375    ล้านบาท
 4.  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 369    ล้านบาท
 5.  สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี 332    ล้านบาท
 6.  สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  จ.อุตรดิตถ์ 328    ล้านบาท
 7.  สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 324    ล้านบาท
 8.  สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์  จำกัด จ.ชัยนาท 319    ล้านบาท
 9.  สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 290    ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด  จ.อุบลราชธานี 286    ล้านบาท

3.  จำนวนสมาชิก

 1.  สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,345   คน
 2.  สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,127   คน
 3.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย   9,690   คน
 4.  สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา   9,558   คน
 5.  สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา   9,214   คน
 6.  สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,581   คน
 7.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด  จำกัด จ.ตราด   8,131   คน
 8.  สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,104   คน
 9.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี  จำกัด จ.เพชรบุรี   7,944   คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์  จำกัด จ.อุตรดิตถ์   7,829   คน

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์