icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

ทิศทางของ Computer Software ในปี 2556

    จาก Wikipedia โดย....เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ (Software Park)

 1.รายงานสถานภาพอุตสาหกรรม Software ในประเทศไทย พร้อมกับใช้  Swot ในการวิเคราะห์ประกอบ

เนื่องจากการเติบโตตามกระแสความต้องการใช้ Internet ไร้สายความเร็วสูง ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware ยังมีราคาต่อหน่วยที่ลดลงทุกปี ส่งผลทำให้สถานภาพอุตสาหกรรม Software ในประเทศไทย จะนำปัจจัยด้านเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับการพัฒนาอุตสาหกรรม Software เช่น Cloud Computing เป็นรูปแบบการนำทรัพยากรทางด้าน Hardware และ Softwareมาแบ่งปันในลักษณะการให้บริการ (Software as a Service: SaaS) โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการทำงาน เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ใช้

ในภาพรวมของตลาด Software และ บริการ Software ในปี 2554 มีมูลค่าการผลิต 29,418 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 10.1 ในขณะที่ Embedded System Software ในปี 2554 มีมูลค่าการผลิต 4,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 50.8 ทั้งนี้ประมาณการว่า มูลค่าตลาด Software และบริการ Software ของไทยในปี 2555 จะเติบโตประมาณร้อยละ 17.2 ตลาด Software Services จะเติบโตร้อยละ 17.7 อันเนื่องมาจากการเติบโตตามตลาด Enterprise Software ที่ขยายตัว และผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจบริการ Softwareมากขึ้น อีกทั้งลูกค้ายังมีความนิยมในการใช้บริการ Software มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ SaaS และ Software Service Outsourcing นอกจากนี้ ตลาด Embedded System Software จะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 48.3 ซึ่งเป็นการเติบโตตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การขยายตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ และการใช้งานในภาคโทรคมนาคม

สำหรับสัดส่วนมูลค่าการผลิต Software และบริการ Software ที่ตกอยู่กับผู้ประกอบการไทยซึ่งปีนี้ได้ทำการสำรวจเป็นครั้งแรกนั้น พบว่า ในตลาดบริการ Software และ Mobile Application Software ผู้ประกอบการไทยมีสัดส่วนรายได้สูงถึงร้อยละ 87.9 และร้อยละ 85.9 ตามลำดับ ขณะที่ในตลาด Enterprise Software ผู้ประกอบการไทยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 56.7 ในตลาด Packaged Software และร้อยละ 74.5 ในตลาด Custom Software นอกจากนี้ ในปีนี้ยังได้ทำการสำรวจมูลค่าการส่งออก Software และบริการ Software เป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งพบว่า โดยภาพรวม สัดส่วนการส่งออกของผู้ประกอบการไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในตลาด Enterprise Software และตลาด Software Services มีสัดส่วน การส่งออกร้อยละ 7.3 และร้อยละ 6 ของมูลค่าการผลิตท้งหมด ตามลำดับ ขณะที่ ตลาด Mobile Application Software มีสัดส่วนการส่งออกเพียงร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม ตลาด Embedded System Software มีสัดส่วนการส่งออกสูงถึง ร้อยละ 34

 

สรุป สถานภาพอุตสาหกรรม ใน ด้าน Software และการบริการด้าน Software ในประเทศไทย

- มูลค่าตลาด Software และบริการ Software ของไทยในปี 2555 เติบโตประมาณ 17.2%
- ตลาด Software Services เติบโต 17.7% เป็นการเติบโตตามตลาด Enterprise Software ที่ขยายตัว
- ตลาด Embedded System Software ขยายตัวสูงถึง 48.3% โดยเติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ และการขยายตัวของการใช้งานในภาคโทรคมนาคม
- ตลาด Mobile Application Software เติบโต 35.9%
- ตลาด Enterprise Software เติบโต 15.8%

 

SWOT อุตสาหกรรม  Software ในประเทศไทย

จุดแข็ง (Strength)
- ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
- ราคาของ Software ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย ราคาต่ำกว่าบริษัทข้ามชาติ

จุดอ่อน (Weakness)
- ผู้ประกอบการ Software ส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ไม่ค่อยมีอำนาจต่อรอง และไม่เป็นที่รู้จักในตลาดโลก
- มีอุปสรรคด้านแหล่งเงินทุน

โอกาส (Opportunity)
- รัฐบาลไทยเริ่มให้ความสำคัญในการส่งเสริมการส่งออก Software ไทยมากขึ้น
- กระแส Outsourcing ขยายตัวมากขึ้น

ภัยคุกคาม(Threat)
- ศักยภาพของคู่แข่งขันในตลาดระดับโลกค่อนข้างอยู่ในระดับสูง เช่น อินเดีย , สิงคโปร์
- มีการควบรวมกิจการของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งจะทำให้บริษัทผู้ผลิต Software รายเล็กมีแนวโน้มจะต้องถูกซื้อหรือถูกควบรวมกิจการไป
- ยังประสบปัญหาเรื่อง การถูกละเมิดลิขสิทธิ์

 

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์